Opis działaności i Strategia

Opis działaności i Strategia

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Podstawową działalnością operacyjną Spółki jest aktualnie projektowanie i wdrażania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego. W IV kw. 2017 roku Emitent zrealizował pierwszą dostawę sprzętu komputerowego do klienta z sektora publicznego na kotwę 60.555,90 zł brutto.  Dla zrealizowania tej formy działalności Emitent rozpoczął budowę działu technicznego oraz handlowego. Obecnie Spółka zatrudnia jednego inżyniera systemowego oraz inżyniera systemowego który będzie również prowadził sprzedaż na umowę o pracę j oraz jednego handlowca na umowę cywilnoprawną z wynagrodzeniem prowizyjnym. Emitent jest na etapie budowania stało zespół handlowo-techniczny, który będzie się składał z maksymalnie 5 osób. W przypadku większej liczby kontraktów bądź ich złożoności Emitent będzie korzystał z wykwalifikowanych podwykonawców. Aktualnie działalność spółki koncentruje się na świadczeniu usług IT z zakresu projektowania i wdrażania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Spółka świadczy swoje usługi w oparciu o oprogramowanie i sprzęt oraz rozwiązania dostarczane przez czołowych producentów na świecie  przez partnerów z którymi emitent ma podpisane umowy. Emitent posiada aktualnie podpisane umowy partnerskie z Veracomp S.A. i Vemi Sp. z o.o. Emitent planuje do kończą 2018 r podpisać łącznie kilkanaście umów partnerskich.

W ramach umowy z Veracomp S.A. Emitent może uzyskać linię kredytu kupieckiego, upusty cenowe, uczestniczyć w marketingowych programach oraz korzystać z usług świadczonych przez Veracomp S.A. Spółka ta jest zobowiązana do udzielania Emitentowi nieodpłatnego wsparcia technicznego. Veracomp S.A. jest dystrybutorem rozwiązań teleinformatycznych realizującym model dystrybucji z wartością dodaną _VAD - Value Added Distribution. Firma oferuje szeroką gamę rozwiązań w obszarze nowych technologii w zakresie różnych specjalizacji: sieci, telekomunikacja, bezpieczeństwo IT, pamięci masowe i serwery, zarządzanie infrastrukturą IT, systemy audiowizualne i Digital Signage, cyfrowy obieg dokumentów, obrazowanie medyczne, produkty dla użytkowników domowych i segmentu SOHO. Veracomp, jako dystrybutor VAD, oprócz standardowych w dystrybucji usług logistyki i finansowania, prowadzi także doradztwo techniczne i biznesowe, udziela konsultacji oraz oferuje wsparcie marketingowe. Spółka jest częścią Grupy Veracomp działającej w 17 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W portfolio Grupy znajduje się 190 000 produktów ponad 120 światowych producentów IT, które są dostarczane do klientów końcowych za pośrednictwem sieci sprzedaży partnerów handlowych. Veracomp aktywnie wspiera kanał partnerski organizując liczne spotkania, konferencje i szkolenia.

Przedmiotem umowy z Vemi Sp. z o.o.  jest dystrybucja przez Emitenta systemów oferowanych przez spółkę Vemi. W ramach współpracy Vemi gwarantuje partnerom i ich klientom wsparcie merytoryczne w procesie doboru rozwiązań, sprzedaży, wdrożenia, oraz eksploatacji. Vemi jest dystrybutorem systemów bezpieczeństwa IT. Obecnie w portfolio Vemi znajdują się rozwiązania Array Networks, BackBox, Bradford Networks, Codesealer, Cynet, Cygilant _EiQ Networks_, FDXtended, FireMon, Greenbone, Hillstone Networks, Immediate Insight, LogPoint, Niksun, Positive Technologies, SecPoint, SealPath, Unitrends, Wallix, Xirrus.

STRATEGIA

W ramach realizacji nowej strategii  w zakresie usług IT opartej na rozwoju spółki o projektowanie i wdrażania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego Emitent planuje do końca roku 2018 podpisanie co najmniej kilkunastu umów z największymi dostawcami tego typu rozwiązań.  Równocześnie spółka planuje rozbudować własny zespół tecniczny do końca 2018 r. do pięciu osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz współpracować w ramach realizacji umów z podwykonawcami zewnętrznymi. W ramach tworzenia własnego zespołu spółka planuje zatrudniać osoby które poza umiejętnościami realizacji wdrożeń będą w stanie prowadzić również pozyskiwanie nowych klientów. Wynagrodzenie dla tych pracowników oparte będzie o stałe wynagrodzenie z tytułu wykonywania wdrożeń oraz o prowizję za pozyskanie nowych klientów.  Wprowadzenia takiego systemu motywacyjnego w ocenie Emitenta   pozwoli na poprawę rentowności i sukcesywny wzrost sprzedaży. Zarząd Emitenta ma świadomość, że w przypadku produktów IT w zakresie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego najwyższą skuteczność mają osoby, które są równocześnie praktykami w wdrażaniu produktów i umieją w sposób profesjonalny przedstawić ryzyka i dopasować produkt, który najlepiej wyeliminuje zaistniałe ryzyka u klienta przy zastosowaniu optymalnych rozwiązań kosztowych spełniających oczekiwania klienta.

Równolegle z rozbudową działu IT w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego Emitent planuje wejść na rynek gier mobilnych. Spółka mając świadomość silnej konkurencji na tym rynku i faktu, że podstawą sukcesu gry nie jest jej stworzenia, a fakt stworzenia gry spełniającej oczekiwania potencjalnej grupy odbiorców  na tyle licznej aby estymacja przychodów pokryła koszty jej wytworzenia i wygenerowała zysk. Aktualnie Spółka dokonuje wnikliwego badania rynku i poszukuje profesjonalnych partnerów zainteresowanych współtworzeniem gry przy proporcjonalnym udziale w przyszłych przychodach i zyskach.  Spółka analizuje aktualnie kilka koncepcji potencjalnej gry wraz z poszukiwaniem partnerów posiadających na tyle silną pozycje rynkową i doświadczenia,  aby zaangażowanie finansowe wybranego  partnera wraz z jego doświadczeniem zapewniało zaangażowanie kwoty kilku milionów złotych  po obu stronach w wyprodukowanie gry zapewniającej uzyskanie odpowiednie stopy zwrotu z inwestycji. Emitent przewiduje stworzenie z wybranym partnerem nowej spółki celowej do produkcji gier mobilnych, tak aby rozdzielić podstawową działalność Emitenta w zakresie usług IT od produkcji gier mobilnych stanowiących dywersyfikacje prowadzonej działalności.

Szczegółowy zakres usług spółki znajduje się w zakładce OFERTA.